Fondo cabecera Concello de Pol

Actualidade

15/09/2021

BANDO OBRADOIRO DE EMPREGO O CASTRO VII

Imagen noticia BANDO OBRADOIRO DE EMPREGO O CASTRO VII

Ler máis...

06/08/2021

Consellos para aforrar na factura da luz

Na seguinte ligazón podes atopar consellos para aforrar na factura da luz.

Ler máis...

22/07/2021

Aprobación provisional modificación de Ordenanzas Fiscais

Acordo do Pleno do Concello de Pol polo que se aproba provisionalmente a modificación das Ordenanzas Fiscais que se detallan: Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, Taxa por tendidos, tubaxes e galerías para a condución de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluído, incluídos os postes para liñas, cables, palomillas, etc. sobre a vía pública, Taxa por prestación dos servizos de rede de sumidoiros, Taxa por outorgamento de licenzas e autorizacións administrativas de autotaxis e demais vehículos de aluguer, Taxa pola prestación do servizo de tanatorio municipal, Taxa pola prestación do servizo de recollida do lixo domiciliario, Taxa por expedición de documentos administrativos e dereitos de exame, Taxa por licenzas de apertura de establecementos, Taxa do Punto de Atención á Infancia, Imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días a contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Data publicación BOP: 22/07/2021

Ler máis...

21/07/2021

Acta selección peón forestal_Aprol Rural 2021

Faise público o resultado final para a selección de un peón forestal dentro do programa APROL RURAL 2021

Ler máis...

21/07/2021

Conta Xeral 2020

Faise saber que se expón ao público a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2020, por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que teñan por convintes. Data de publicación no BOP: 21/07/2021

Ler máis...

VER MÁIS NOVAS

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Pol
Concello de Pol
Plaza de Galicia - Mosteiro N°1 – 27270 Pol - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 345 029 | Fax: 982 345 330
E-mail: concello@concellodepol.gal