Fondo cabecera Concello de Pol

Servizos Sociais

SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN PRIMARIA:
Definición.
Prestacións básicas e servizos.
Equipos profesionais dos servizos sociais de atención primaria.
Funcións do traballador ou traballadora social.

Definición:
Os Servizos Sociais de Atención Primaria son aqueles que realizan unha acción social globalizadora e polivalente, dirixidos ao conxunto da poboación dun ámbito xeográfico determinado, e que teñen por obxecto promover e posibilitar o desenvolvemento do benestar social de todos os cidadáns.
Configuran o nivel básico de actuación, que actúa de xeito directo e integral sobre un espazo poboacional e territorial reducido, constituíndo a "porta de entrada" ao sistema. Serán prestados por equipos interdisciplinarios dependentes dos concellos ou de agrupacións destes.

PROGRAMAS BÁSICOS DOS SS. SS. DE ATENCIÓN PRIMARIA:
Os programas básicos de actuación que se desenvolven en atención primaria e que veñen a recoller as prestacións básicas do Plan Concertado segundo o Decreto 240/1995 de 28 de xullo polo que se regulan os servizos Sociais de Atención Primaria son:

Programa de Orientación, Asesoramento e Información:
Ten por obxecto informar os cidadáns sobre os distintos dereitos e recursos en materia de servizos sociais, así como orientar e asesorar ás persoas e grupos afectados por problemáticas específicas, diagnosticar a situación e derivalos, se é necesario, aos servizos sociais de atención especializada.
Actuacións:
A información, orientación e asesoramento sobre os dereitos e recursos sociais existentes.
O estudio, avaliación e diagnóstico das demandas recibidas, así como a súa derivación cara aos servizos sociais especializados cando a situación así requírao.
Destinatarios:
Individuos, grupos, organizacións e a comunidade en xeral.

Programa de Axuda no Fogar:
Normativa:
Regulamento do servizo de axuda no fogar (SAF) do Concello de Pol (Lugo), aprobado definitivamente polo Concello Pleno o 30 de decembro de 2009.
Pode consultarse no apartado de Ordenanzas e Bandos desta páxina web, inclúe tamén anexos cos modelos de solicitude necesarios.

Programa de inserción social:
Obxecto:
Prevención das situacións de marxinación e das súas causas, integración e participación no medio social das persoas ou grupos máis desfavorecidos, afectados polas diferentes formas de exclusión e marxinación social.
Accións:
Tanto o nivel preventivo como a intervención directa en supostos concretos desenvolveranse mediante as seguintes actividades:
¿ Accións de promoción e participación social.
¿ Accións dirixidas a facilitar o acceso, permanencia e utilización dos recursos normalizados.
¿ Accións dirixidas a facilitar o acceso, permanencia e utilización dos recursos específicos que se establezan.
¿ Xestionar as prestacións económicas e sociais establecidas realizando o seguimento e avaliación na súa aplicación.
Usuarios:
Individuos, grupos, organizacións e a comunidade en xeral.

Programa de Animación, Cooperación e Prevención Social:
Obxecto:
Facilitar a participación das persoas en tarefas colectivas con tendencia a que sexa a propia comunidade a que asuma as problemáticas e busque canles de solución; fomentando a iniciativa social, a solidariedade, o asociacionismo e o voluntariado.
Actuacións:
Apoio ao desenvolvemento integral comunitario.
Elaboración e divulgación de campañas de sensibilización e mentalización social.
Fomento do asociacionismo e da participación, prestando o oportuno apoio e asesoramento técnico.
Promoción dos grupos de autoaxuda.
Fomento da solidariedade social.
Potenciación das organizacións de voluntariado social.
Usuarios:
Individuos, grupos, organizacións e a comunidade en xeral.

Programa de Convivencia Alternativa:
Obxecto:
Oferta dun aloxamento provisional a aquelas persoas en situación de emerxencia persoal ou familiar cando non sexa posible a permanencia no propio fogar ou este non exista.
Actuacións:
Detección e análise da necesidade.
Xestión e seguimento dos casos e das circunstancias que o motivaron.
Promoción de albergues, casas de acollida, e todo tipo de equipamentos ou servizos necesarios para facelo efectivo.
Destinatarios:
Individuos e grupos.

Equipos profesionais dos SS. SS. de Atención Primaria:
Equipo Básico
Está composto polos seguintes profesionais:
¿ Traballadores/-ás Sociais responsables dos programas básicos de actuación:
¿ Programa de Orientación, asesoramento e información.
¿ Programa de Axuda no Fogar.
¿ Programa de Inserción Social.
¿ Programa de Animación, prevención e cooperación social.
¿ Programa de Convivencia Alternativa.
¿ Traballadores/ás Sociais de zona ou Unidades de Traballo Social.
¿ Persoal administrativo que realizará as funcións de apoio administrativo do servizo.

Equipo Complementario
Estará composto por outros profesionais que realizan as funcións de asistencia técnica para garantir a eficacia dos programas básicos dependendo das necesidades: educadores/ás familiares, psicólogos, animador/a de tempo libre, asesor/a xurídico, técnico de emprego,...

Funcións do Traballador Social:
¿ Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes do municipio a través da observación, a atención da demanda e a investigación.
¿ Planificación e programación dos recursos e servizos necesarios para atender os problemas e as necesidades detectados.
¿ Avaliación de problemas e derivación para a atención destes cara aos distintos servizos existentes cando así requírao o caso.
¿ Promoción da toma de conciencia polas comunidades e individuos dos seus problemas, facilitándolles a participación nas tarefas comunitarias, impulsando o asociacionismo e fomentando actitudes e conciencia solidaria.
¿ Promoción do desenvolvemento local a través de información e orientación individual e colectiva, así como o apoio aos grupos portadores de iniciativas, negociación con empresarios e todas as accións que leven consigo a incentivación socio-económica do municipio.
¿ Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o necesiten, favorecendo solucións de reinserción social, evitando situacións de marxinación e/ou exclusión social.
¿ Información, asesoramento, orientación e intervención técnica para a resolución de situacións de necesidade e conflito a nivel individual e colectivo.
¿ Xestión e tramitación administrativa de recursos e prestacións.

P.A.I.(Punto de Atención á Infancia):
O P.A.I. do Concello de Pol é un centro de carácter diúrno e titularidade municipal encadrado nos servizos sociais do concello e está situado ao lado das dependencias do Colexio.
Ponse en funcionamento o día 23 de maio de 2005 en horario ininterrompido de 9:30 a 17:30 co fin de facilitar a conciliación da vida familiar e laboral.
Na actualidade conta con 4 nenos/-ás que acoden con regularidade ao centro, podendo atender tamén aqueles casos que respondan a necesidades puntuais. Diariamente os nenos realizan actividades lúdicas e educativas. O centro é atendido por unha Diplomada en Maxisterio e unha auxiliar. O centro conta cunha zona de xogo, zona de sono, aseos e cociña. Trátase dun lugar de coidado e diversión dos máis pequenos.
Dirección: Bloque de vivendas Grupo Escolar. Avda. Río Azúmara, 52. Mosteiro.POL.
Teléfono: 636-256032.

Programa de Voluntariado:
Puxo en marcha o programa de Voluntariado "Todos Xuntos", que consiste en facilitar a comunicación e previr a soidade.
Todos os voluntarios se reúnen cos perceptores do servizo os martes para realizar múltiples actividades, xogar ás cartas, bailar, merendar, falar... Asimismo, un día á semana acoden ao domicilio do usuario.
As persoas que queiran ser voluntarias ou recibir a compañía dos voluntarios deberán inscribirse nos Servizos Sociais do Concello.

OUTRAS PRESTACIÓNS:
¿ Risga
¿ Pensións non contributivas
¿ Vacacións de Saúde
¿ Balneario
¿ Ingreso en Residencia...

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Pol
Concello de Pol
Plaza de Galicia - Mosteiro N°1 – 27270 Pol - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 345 029 | Fax: 982 345 330
E-mail: concello@concellodepol.gal